26/10/2017 06:40:31

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för perioden januari - september 2017

Related content
26 Sep - 
Nomination Committee; Lindab International AB (publ)
19 Jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab's Interim Report..
18 May - 
Lindab International AB (publ): Lindab appointes new CF..

Tredje kvartalet 2017

Januari - september 2017

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs tillförordnade VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindab ökade nettoomsättningen med 2 procent under tredje kvartalet medan justerat rörelseresultat minskade med 28 MSEK till 162 MSEK. Resultatet har påverkats negativt av försämrad bruttomarginal inom segmentet Products & Solutions. En lägre effektiv skattesats bidrog till att resultat per aktie ökade med 6 procent till 1,51 SEK.

Products & Solutions hade en organisk tillväxt på 2 procent i kvartalet med fortsatt god försäljningsutveckling inom ventilations- och inneklimatområdet. Försäljningen har ökat på merparten av marknaderna, men har minskat i Sverige där produktområdet "Building Solutions" hade särskilt stora projektleveranser under motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen inom Products & Solutions påverkades under kvartalet av de högre stålpriserna, vilket vi inte fullt ut kompenserat för. Mot bakgrund av detta kommer vi genomföra ytterligare prisökningar.

Building Systems hade en organisk tillväxt på 3 procent i kvartalet och rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Vi har under årets första nio månader fokuserat på genomförande av olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Vi har även fokuserat på att kompensera för ökade stålpriser, vilket innebär att vår orderingång är något lägre än samma period föregående år. Orderstocken är på motsvarande nivå som föregående år. Ytterligare åtgärder för att adressera den svaga lönsamheten kommer att genomföras.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden heltäckande systemlösningar och tillhörande produkter inom ventilation och inneklimat fortsätter. Under kvartalet lanserades UltraLink 2.0 som nu har börjat säljas på ett antal marknader i norra Europa.

I september togs det nya distributionscentret i Grevie i drift, där kapacitetsutnyttjandet nu successivt kommer att öka.

Den strategiska utvärderingen av verksamheter som inte är direkt kopplade till ventilations- och inneklimatlösningar förväntas genomföras utan att påverka den operativa verksamheten. Fokus är på förbättrad lönsamhet i koncernen och tillväxt framförallt inom ventilation."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som

Lindab International AB (publ)

är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

LINDAB 

Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef

Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com

Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email: kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Attachment: 821968.pdf