11/07/2018 07:15:16

EQT Ventures investerar 240 MSEK i BIMobject, den digitala utmanaren av den globala byggindustrin

Related content
07 Sep - 
BIMobject AB: Record date for share split in BIMobject ..
05 Sep - 
BIMobject AB: Extraordinary general meeting in BIMobjec..
15 Aug - 
BIMobject AB: Notice to attend Extraordinary General Me..

Styrelsen för BIMobject AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 240 MSEK till EQT Ventures-fonden ("EQT Ventures"). Emissionen omfattar 7 757 588 nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen. Teckningskursen är 31 kronor per aktie. Efter genomförd nyemission kommer EQT Ventures att äga cirka 13 procent av BIMobject. Hjalmar Winbladh, Partner på EQT Partners och som leder EQT Ventures advisory team, avses ta plats i styrelsen. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject.

Nyemissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt med att EQT Ventures är en strategiskt viktig och internationellt etablerad aktör som genom sitt kapitaltillskott möjliggör en fortsatt snabb expansion. Styrelsen anser att EQT Ventures strategi med industriella rådgivare är extra attraktiv då det tillför värdefull kompetens och erfarenhet som sammantaget bidrar till att öka värdet för BIMobjects aktieägare. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject. MOJO Capital One med Matthias Ummenhofer, köper sammanlagt 1,6 miljoner aktier i BIMobject varav 1 000 000 aktier säljs av Stefan Larsson (via Procedural Labs AB), 300 000 aktier av Sven Holmgren och ytterligare 300 000 aktier av Johannes Reischböck, till samma pris som i nyemissionen. Samtliga säljare är medlemmar i BIMobjects ledningsgrupp. Därtill säljer Abvent SA (där styrelseledamoten Philippe Butty är stor ägare) sammanlagt 666 666 aktier i BIMobject till samma pris som i nyemissionen och ställer ut köpoptioner på 1 333 334 aktier i BIMobject (med en löptid på 30 månader, på marknadsmässiga villkor) till investerarna Patrick Söderlund, spelpionjär och Chief Design Officer på Electronic Arts, och Johan Svanström, President på Hotels.com.

Nyemissionen tillför BIMobject cirka 240 MSEK (före transaktionskostnader) och omfattar 7 757 588 nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen. Teckningskursen är 31 kronor per aktie och har fastställts utifrån BIMobjects aktiekurs och är resultatet av en förhandling med EQT Ventures. Teckningskursen motsvarar BIMobject-aktiens stängningskurs den 9 juli 2018.

EQT Ventures är en riskkapitalfond uppbyggd runt några av Europas mest erfarna företagsledare. Fonden står för ett aktivt ägande där rådgivarna är medinvesterare och ligger nära företagets ledning redo att aktivt stötta. Kapitaltillskottet om ca 240 MSEK ska användas för att accelerera tillväxten av antal användare, nedladdningar och kunder på BIMobjects digitala plattformar. Tillväxten ska skapas dels organiskt genom ökade försäljningsinsatser på befintliga marknader dels genom fler samarbeten och fortsatt innovation. Därtill ska bolaget växa ytterligare via förvärv som förstärker och kompletterar existerande verksamhet alternativt öppnar nya marknader.

"EQT Ventures team har stor erfarenhet av att bygga globala teknikföretag och vi ser fram emot att följa utvecklingen av BIMobject," säger Hjalmar Winbladh, Partner och som leder EQT Ventures advisory team. "Med teamets samlade kunskap kan vi tillsammans med EQTs industriella rådgivare bidra till BIMobjects utveckling och hjälpa till att skapa nytta för kunder och användare. Men också hjälpa till att bygga en global vinnare i en marknad som halkat långt efter i sin digitala utveckling."

"Vi är oerhört stolta över få göra den här affären. EQT Ventures är vårt förstahandsval. De ser potentialen i vår affärsmodell och ökar våra möjligheter att snabbt skala upp verksamheten. Med EQT Ventures samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande, internetbaserade globala bolag kommer vi att tillsammans kunna öka tillväxttakten och fokusera på rätt frågor. Med våra nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar.", säger Stefan Larsson, vd och grundare av BIMobject.

"Samtidigt som EQT Ventures blir en betydelsefull aktieägare vill vi välkomna Hjalmar Winbladh till BIMobjects styrelse. Hans enorma erfarenhet av att utveckla teknikföretag kommer att bli till stor nytta för oss", säger Anders Wilhjelm, styrelseordförande, BIMobject.

Hjalmar Winbladh är Partner på investeringsrådgivaren EQT Partners och ansvarig för EQT Ventures-teamet och har varit en drivande kraft bakom affären tillsammans med Ted Persson, Operating Partner och Indra Sharma, Venture Lead.

Kallelse till en extra bolagsstämma med förslag till beslut om styrelseval avses utfärdas i början av augusti 2018 stämman avses hållas senare i augusti.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i BIMobject med 7 757 588 aktier från 51 717 254 aktier till 59 474 842 aktier och aktiekapitalet ökar med 170 666,94 kronor från 1 137 779,59 kronor till 1 308 446,52 kronor, vilket resulterar i en andelsmässig utspädning för BIMobjects befintliga aktieägare om cirka 13 procent efter den riktade nyemissionen.

Procedural Labs AB (Stefan Larssons bolag) har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier i BIMobject (s.k. lock-up) under en period som upphör 24 månader efter nyemissionen.

Vinge är legal rådgivare till BIMobject i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Larsson - CEO

Tel: +46 40 685 29 00

Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan som BIMobject AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 08:00 CET.

Om BIMobject AB

BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB.www.bimobject.com

Om EQT Ventures

EQT Ventures är en venture capital-fond med ett kapital på cirka 566 miljoner euro. Fonden är baserad i Luxemburg och har investeringsrådgivare i Stockholm, Amsterdam, London, San Francisco och Berlin. Inom EQT Ventures finns några av Europas mest erfarna företagsbyggare med ambitionen att  hjälpa nästa generations entreprenörer med både kapital och operationellt stöd. EQT Ventures ingår i det  globala private equity-bolaget EQT som har ett rest kapital på cirka 50 miljarder euro i 27 fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 19 miljarder euro och 110 000 anställda.

AW picture 1 blue

EQT Ventures investerar i BIMobject

Hjalmar Winbladh_Stefan Larsson

stefan-landscape-4


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via Globenewswire

Attachment 1: stefan-landscape-4.pdf
Attachment 2: AW picture 1 blue.pdf
Attachment 3: EQT Ventures investerar i BIMobject.pdf
Attachment 4: Hjalmar Winbladh_Stefan Larsson.pdf