11/07/2018 07:30:28

Hövding Sverige AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Related content
Related debate
24 Aug - 
Haha... længe undret mig over hvad det var folk havde r..
24 Aug - 
Her i Kbh er Hövding-cykelhjelmen eksploderet. Siden ju..
24 Aug - 
Hövding afholder i disse dage deres årlige emission hvo..

Malmö, 11. 07. 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

 

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 augusti 2018 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 12.30.

 

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 3 augusti 2018, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 augusti 2018. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 2 augusti 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

 

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

 

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller flera justeringspersoner.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7) Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

8) Beslut om styrelsens förslag till företrädesemission.

9) Avslutande av stämman.

 

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 8, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000

kronor och högst 20 000 000 kronor.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst

14 000 000 kronor och högst

56 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och

högst 20 000 000.

 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst

14 000 000 och högst 56 000 000. 

 

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Punkt 8 - Beslut om styrelsens förslag till företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 7 427 035 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 427 035 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

  2. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

  3. i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

 2. För varje tecknad aktie ska erläggas tio (10) kronor.

 3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 augusti 2018.

 4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 17 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018.

 5. Betalning för aktier ska ske senast den 12 september 2018.

 6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen.

 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

 8. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 26 juli 2018. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se och kommer även att läggas fram på

bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

 

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 14 854 070 aktier motsvarande 14 854 070 röster.

 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

 

* * * * *

Malmö den 11 juli 2018

Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

 

För mer information:

Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)

telefon: 040 - 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

HOVDING SVERIGE AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Attachment: HOVDING SVERIGE AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma.pdf