09/08/2018 14:54:12

Hövding Sverige AB : Protokoll extra bolagstämma

Related content

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, den 9 augusti 2018 i Malmö

 

 1. Stämman öppnades av Peter Svanlund som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.

 2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

 3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

 4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Lembre.

 5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

 6. Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

 7. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

 • Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

 • Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

 • Stämman förklarades avslutad.

 • Hövding Sverige AB (publ) - protokoll extra bolagstämma


  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

  Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

  Attachment: Hövding Sverige AB (publ) - protokoll extra bolagstämma.pdf